Logo

Les Artikkel

Hva er personvern?
rulars.jpg SKREVET AV Rune Larsen | SIST ENDRET 24.01.2020 13:57
KATEGORI Personvern / Rettigheter og plikter | KILDE Datatilsynet

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. 

Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Som enkeltmenneske har du derfor rett på en privat sfære som du selv kontrollerer, hvor du kan handle fritt uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker.

Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), hvor det heter:

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
EMK artikkel 8

Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personlige integritet, ved å ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven.

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Grunnloven § 102

Viktig i et demokratisk samfunn

Personvern er ikke bare en viktig menneskerettighet som skal sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Personvern er også viktig for å sikre felles goder i et demokratisk samfunn. Uten retten til å ha et privatliv vil det ikke være mulig for det enkelte menneske å skape seg et rom til å utvikle refleksjoner og vurderinger på et selvstendig grunnlag, uten å bli forstyrret eller kontrollert av andre.

Et dårlig ivaretatt personvern vil også sette demokratiet i fare ved at borgerne begrenser sin deltakelse i åpen meningsutveksling og politisk aktivitet. Den enkelte kan frykte at opplysninger om personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet. Man kan også sette begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.

Retten til å bestemme over egne personopplysninger

Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. Begrepet innebærer i stor grad også vernet av enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Vi skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Med de nye personvernreglene som er innført i hele EU/EØS fra 2018, har disse rettighetene blitt ytterlige styrket.

Les mer om hvilke rettigheter du har

Film om personvern for barn og unge (og andre)

Personvern er en grunnleggende rettighet - for alle. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med deres foreldre? Se filmen "Personvern er en grunnleggende rettighet" på nettsiden dubestemmer.no. Dubestemmer.no er en nettressurs hvor unge (og voksne) kan lære mer om personvern og nettvett, og se flere aktuelle filmer om temaet.